REGULAMIN OBIEKTU WILLA ZOFIA

1. Informacje ogólne:

Obiekt świadczy usługi krótkoterminowego zakwaterowania.

Do przebywania na terenie obiektu Willa Zofia upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz uregulowanie w dniu przyjazdu wszystkich opłat za pobyt według cennika lub przedstawionej oferty.

Po dokonaniu rezerwacji wymagana jest ustalona wpłata zadatku w terminie 72 h od momentu rezerwacji.

Zadatek nie podlega zwrotowi nawet w sytuacjach losowych.

Brak możliwości zmiany terminu w ramach wpłaconego zadatku, w tym skrócenie pobytu.

Korzystanie z usług obiektu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

2. Przedmiot regulaminu:

Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, przebywania na terenie obiektu oraz zasady odpowiedzialności.

Regulamin jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez  dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatkui lub całej kwoty należności za pobyt. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego postanowień.

Regulamin obowiązuje wszystkich Gości obiektu.

Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej obiektu: willazofia.com.pl/polityka-prywatnosci

3. DOBA HOTELOWA:

Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.

Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując apartament przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

Cisza nocna w obiekcie obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 następnego dnia.

4. Rezerwacja:

Podstawą do dokonania zameldowania jest okazanie w recepcji obiektu  dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz uiszczenie opłaty za pobyt.

Pobyt dzieci do lat 3 jest bezpłatny, jeżeli śpią w łóżku z rodzicami.

W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej bądź skrócenia pobytu przez Gościa, wpłacone przez niego pieniądze nie zostaną zwrócone.

5. Odpowiedzialność obiektu:

Parking przy obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym, nieodpłatnym. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy w nim pozostawione.

6. Odpowiedzialność gości:

Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

Gość powinien zawiadomić recepcje w przypadku wystąpieniu szkody.

Gość zobowiązany są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami.

Gość opuszczając każdorazowo apartament ze względów bezpieczeństwa powinien zgasić światło, wyłączyć urządzenia elektryczne oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

Gość nie może przekazywać klucza do apartamentu osobom trzecim.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenie pokoju hotelowego.

Zabronione jest wynoszenie z obiektu przedmiotów stanowiących ich wyposażenie.

W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

7. Postanowienia dodatkowe:

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu, będzie pobierana opłata w wysokości: 500 zł.

Zezwala się na pobyt w obiekcie zwierząt domowych za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z dnia08.05.2003 r.), po spełnieniu poniższych warunków:

Pobyt zwierzęcia możliwy jest po jego uprzednim zgłoszeniu pracownikom Recepcji oraz uregulowaniu opłaty zgodnej z cennikiem.

Zwierzęta powinny posiadać aktualne świadectwa szczepień, natomiast właściciel odpowiedzialny jest za zwierzę oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone oraz jest zobowiązany do sprzątania po nim nieczystości.

Na terenie Willi Zofia wyprowadzanie psów odbywa się wyłącznie na smyczy i w kagańcu.

Właściciele zwierząt we własnym zakresie powinni zapewnić zwierzęciu niezbędne materiały przeznaczone na legowisko, które winno znajdować się na podłodze apartamentu.

W przypadku szkód wyrządzonych w mieniu ośrodka lub mieniu innych gości, albo pozostawienia zanieczyszczeń Willa Zofia pobierze dodatkową opłatę na poczet doprowadzenia obiektu noclegowego do pierwotnego stanu, którą zostanie obciążony właściciel zwierzęcia.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI WILLI ZOFIA

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma FPHU ZOFJÓWKA, prowadząca działalność pod adresem: Rabka-Zdrój ul. Jana Pawła II, 22, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7371001463

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

Adres pocztowy – Willa Zofia 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Jana Pawła II, 22

Adres poczty elektronicznej – info@willazofia.com.pl

Połączenie telefoniczne – (18) 2676536

Formularz kontaktowy – dostępny pod adresem: https://willazofia.com.pl/kontakt/

Czy
Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1), zwanym dalej w skrócie RODO, informuję, że

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

    a) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, w tym przedstawienia oferty usług własnych Administratora;

    b) wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem;

    c) niezbędnym dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów;

    d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.

3. Administrator dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia i zobowiązuje je do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych.

4. Ma Pani /Pan prawo do:

    a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

    b) przenoszenia danych,

    c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

    d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamiaru zawarcia umowy ich nie podanie uniemożliwi jej zawarcie i realizację.

7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.